Tervetuloa mukaani mahdollistamaan merkityksellisiä tarinoita!

Narratiivisuus, identiteetti ja oppiminen opetuksessa, kasvatuksessa ja kasvatuksen konteksteissa

Narratiivisuudella, tarinallisuudella, tarkoitetaan kerrontaa, kerronnallisuutta ja yksinkertaisesti kielen käyttöä merkitysten ja tulkintojen muotoilussa – eli sitä hyvin arkipäiväistä toimintaamme, kun olemme vuorovaikutuksessa itsemme, muiden sekä ympäristön ja kokemustemme kanssa.

Myös oppiminen on osa tällaista prosessointia. Ja siinä etsitään vastausta kysymykseen, kuka olen.

KOTISIVU

Tämän sivuston tarkoituksena tavoittaa vanhempia, opettajia ja kasvatus- ja sosiaalialan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet kasvatuksesta, opetuksesta, opetusmenetelmistä ja -käytänteistä, identiteetin rakentumisesta ja sen tukemisesta keinoin, joissa voidaan nähdä mahdollisuuksia kerronnallisilla merkityksenantoprosesseilla. Merkityksen muotoutuminen esimerkiksi oppimisen kohteena olevaan asiaan tekee siitä omakohtaisempaa. Samalla merkityksiä muotoillaan itsestä: miten oppia tai opettaa olemaan oma ainutkertainen itsensä, on peruskysymykseni. Tarinallinen (narratiivinen) eli kertomisen prosesseihin keskittyvä pedagogiikka onkin eräs keino tukea jokaisen lapsen ja nuoren identiteetin rakentumista monipuolisesti sekä oppimisen että elämäntarinallisuuden näkökulmista.

Tämä sivusto toimii kotisivujen tavoin. Tarkoituksena on ylläpitää alustaa muun muassa verkostoitumiselle. Toinen alusta löytyy Facebookista samannimisenä sivustona. Päivittelen visuaalisesti myös Instagramia. Suosittelen kuuntelemaan podcastin, jossa puhun identiteetistä sen monessa merkityksessään.

Kirjani tarttuu aiheeseen tuoreista näkökulmista tutkitusti ja käytännössä: Tarinan voima opetuksessa. PS-kustannus. Vaikka kirjan nimessä on opetuksessa, se sisältää runsaasti kasvatuksellista näkökulmaa, kuten näytesivuista voit tarkastella.

Perustin tämän sivuston vuonna 2010, kun toimin tutkijana Tampereen yliopiston, Suomen Akatemian rahoittamassa Know Id , Colllaborative construction of knowlegde and identities in school and teacher education -hankkeessa sekä samana vuonna pidetyn Rovaniemen Kasvatustieteen päivillä järjestetyn Narratiivinen opetus -seminaarin inspiroimana.

KASVATUS JA IDENTITEETTI

Identiteetin rakentumista koskeva tutkimus Suomessa ja kansainvälisesti osoittaa lapsen tulkintoja tekeväksi, aktiiviseksi ihmiseksi jo varhaisvuosista alkaen.

Kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja nuorten parissa identiteetin rakentumista voi tukea monin tavoin. Oman elämäntarinan monipuolista muotoilua voi harjoittaa vuorovaikutuksessa arjen pienissä hetkissä, mutta siitä voi tehdän myös laajempia elämää koskettavia teemoja kasvun eri paikoissa. Yksinkertaisinta on tarjota kasvavalle ihmiselle runsasta kielellis-sosiaalista kasvuympäristöä, puhua kokemuksista yhdessä ja toiseksi elämää voidaan tarkastella katsoen menneestä tulevaan esimerkiksi elämänkaaren avulla. Tarkoituksena on tarjota monipuolisia identiteetin rakentamisen taitoja ja yksi niistä on lukutaito.

Olen maailman kenties ainut identiteettipedagogi, ja olen ottanut elämäntehtäväksi tehdä tätä kasvatuksen identiteettinäkökulmaa monipuolisesti tunnetuksi.

PERUSOPETUS, IDENTITEETTI JA TARINALLISUUS

Käytössä olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) näkökulmasta tarinallinen ote opetuksessa toimii erinomaisesti missä tahansa oppiaineessa, myös yksittäisten tietojen opettamisessa sekä ilmiöpohjaisten ja monialaisten opetusjaksojen suunnittelussa. Lisäksi näissä perusteissa oppilaan identiteetin rakentuminen nousi aiempaan (2004) verraten huomattavasti merkittävämmäksi opetuksen ja kasvatuksen tavoitteeksi.

Pisa-tutkimuksen tulokset osoittavat tarvetta pedagogialle, joka tukee yhä tasa-arvoisemmin jokaisen oppilaan mahdollisuuksia menestyä sekä osaamisessa että elämäntaidoissa ja erityisesti lukutaidossa, jota pidän keskeisenä identiteettiä rakentavana elämäntaitona. Identiteettiä tietoisesti tukeva pedagogiikka on mahdollisuus lähentää oppimista ja elämää toisiinsa.

Tarinallinen opetus ja kasvatus tukevat erityisesti identiteetin rakentumista, laaja-alaista osaamista sekä merkityksellisten suhteiden synnyttämistä opetuksen keskiössä oleviin asiasisältöihin. Omaa opetusta voi kehittää yksinkertaisimmillaan pedagogisena tausta-ajatteluna, kun lisää omaa ymmärrystä siitä, mitä oppilaan identiteetin rakentuminen koulussa tarkoittaa, ja miten opettaja voi sitä tietoisesti ja aktiivisesti tukea. Välttämättä siten juuri narratiivisen opetuksen omaksuminen omaksi opetusfilosofiaksi ei ole tarpeen, mutta narratiivisuuden merkityksen ymmärtäminen opetuksessa lisää opettajan mahdollisuuksia pedagogisesti.

Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

(POPS, 2014, 15.)

Identiteetti on ilmiö, johon voi sitoa erilaisia kasvatus-, opetus- ja oppimiskokonaisuuksia – tai sitten arjen pieniä yksityiskohtiakin. Miten – se jää kasvattajan ja opettajan pedagogiseksi ratkaisuksi.

Tehtäväni on helpottaa tätä elämälle tärkeää työtäsi. Kiitos, että olet mukana.

Juuri nyt tomin päätyössäni projektipäällikkönä Horisontti 2020 -rahoittesessa tutkimushankkeessa, jossa olemme kiinnostuneita muiden muassa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten identiteetin rakentumisen tukemisesta.

Ystävällisin terveisin

Maiju Kinossalo, Lo, KM, väitöskirjatutkija, kouluttaja

“Elämä jäljittelee tarinaa, tarina jäljittelee elämää.”

Jerome Bruner

 “Tarina on enemmän kuin ’olipa kerran.'”

Kieran Egan

”Olemme tarinallisia olentoja, ja lapsena opimme kielen, jolla kertoa sisällämme olevia tarinoita.”

Jerome Bruner%d bloggaajaa tykkää tästä: